Χειρισμός επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ Ανώνυμης εταιρείας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Ενταξη στο ΕΣΠΑ έγινε το 2014
.Σύνολο επένδυσης 200.000 € με ποσοστό επιχορήγησης 50%.
Από τα επιχορηγούμενα πάγια αυτά με αξία 160.000€ επελέγη να αποσβεστούν σχεδόν όλα (100%) στο έτος αγοράς/χρησιμοποιησής τους (2014) επειδή τα περισσότερα ήταν εξοπλισμός αξίας κάτω από 1.500 € έκαστος. Τα υπόλοιπα αξίας 40.000 αποσβέστηκαν με (10%) κάθε έτος δηλ.συνολικές αποσβέσεις για αυτά έως και την 31-12-2016 περίπου 9.000 €.
Αρα συνολικές αποσβέσεις 160.000+9.000=169.000 €.
Η απόφαση αποπληρωμής & είσπραξη της επιχορήγησης 100.000€ από το ΕΣΠΑ έγινε το 2016.
Τι ποσό επιχορήγησης θα πρέπει να μεταφέρω στα έκτακτα έσοδα το 2016 αλλά και στα επόμενα έτη
μέ χρέωση του λογ/σμου ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ με δεδομένο οτι το 2016 (έτος είσπραξης) έχουμε ήδη συνολικές αποσβέσεις στα επιχορηγημένα πάγια αξίας 169.000 € κατά φορολογικό έτος?
Μήπως θα πρέπει να κάνω φορολογική αναμόρφωση αναδρομικά στα έτη 2014 & 2015 ή κάτι άλλο???