Ατομική επιχείρηση (Εκμετάλλευση Φωτοβολταϊκού Πάρκου) με απλογραφικά βιβλία έχει υπαχθεί στο Ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης (Άρθρο 39Β). Το ερώτημα μου αφορά στο πως θα διαμορφωθεί το Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων με απώτερο στόχο τη συμφωνία του Βιβλίου με την περιοδική δήλωση του ΦΠΑ? Θα πρέπει να υπάρχει τροποποίηση στις στήλες του βιβλίου ή όχι? Διαβάζοντας το άρθρο κυρίου Δ. Ζιγκερίδη (Explorer άρθρο-1704/2014 01/01/2014) σχημάτισα την άποψη ότι στο βιβλίο εσόδων εξόδων δεν θα προστεθεί καμία νέα στήλη. Τα δεδομένα για την δήλωση ΦΠΑ θα πρέπει να αντληθούν συνδυάστηκα τόσο από το βιβλίο εσόδων εξόδων όσο και από το αρχείο εισπράξεων – πληρωμών. Βέβαια το άρθρο κυρίου Βαγγέλη Μιχελινάκη Τα νέα δεδομένα του ΦΠΑ περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τεύχος 114/2015 Απρίλιος 2015 με έχει προβληματίσει ιδιαιτέρα και σας στο στέλνω συνημμένα, αφού καταλήγει στο ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το βιβλίο εσόδων εξόδων. Παρακαλώ την απάντηση σας με ένα πρακτικό παράδειγμα σε απλογραφικά βιβλία.