Οι δ/νοντες σύμβουλοι ΑΕ έχουν ως παροχή σε είδος - εισόδημα από μισθωτή εργασία τη χρήση αυτοκινήτου και παράλληλα την υποχρέωση της αντικειμενικής δαπάνης αυτών.