Ετιαρεία ΟΕ ανακαλύφθηκε από τη ΔΕΗ ότι πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή και καταλογίστηκε από τη ΔΕΗ μεσω του λογαριασμού πρόστιμο στο οποίο εμπεριέχεται ΦΠΑ. Το έξοδο αυτό εκπίπτει από τα έξοδα καθώς και το ΦΠΑ;
Ευχαριστώ πολύ.