Πρόεδρος Aστικής μη κερδοσκοπικής μπορεί να παίρνει αμοιβή εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρείας; H αμοιβή θα δίδεται ανεξαρτήτως κερδών. Τα οποία κέρδη ούτως ή άλλως δεν μπορούν να διανεμηθούν λόγω της φύσης της εταιρείας (αστική μη κερδοσκοπική). Ή αμοιβή αυτή θα θεωρηθεί αμοιβή μελών Δ.Σ. και θα φορολογηθεί στην ατομική δήλωση E1 του Προέδρου ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών; Το εισόδημα αυτό έχει ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ; Μπορεί η δαπάνη αυτή, να αναγνωριστεί ως έξοδο για την αστική μη κερδοσκοπική επιμεριστικά για τις φορολογητέες δραστηριότητές της ;