Έλληνας ασφαλισμένος σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης εάν τεθεί και εκπρόσωπος υποκαταστήματος αλλοδαπής στην Ελλάδα θα έχει απαλλαγεί απο ΟΑΕΕ και σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί για να τύχει αυτής της απαλλαγής..
α) εξαρτάτε εάν η ασφάλιση του στην αλλοδαπή θα είναι σαν αυτό απασχολούμενος ή σαν μισθωτός .
β) εξαρτάτε εάν είναι κάτοικος στην αλλοδαπή ή στην Ελλάδα.