Δύο φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν το καθένα ξεχωριστά την ατομική του επιχείρηση, συντείνουν Ο.Ε.με ποσοστό 50% ο καθένας, συνεισφέροντας στο εταιρικό κεφάλαιο ο Α πάγια αξίας Χ ευρώ (αναπόσβεστη αξία κατά τον χρόνο εισφοράς) και ο Β εμπορεύματα αξίας Χ-1000 ευρώ και χρήματα αξίας 1000 ευρώ.
1) Θα εκδοθεί τιμολόγιο από τον Α προς την Ο.Ε. για τα πάγια; Θα υπολογιστεί ΦΠΑ στο τιμολόγιο;
2) Θα εκδοθεί τιμολόγιο από τον Β προς την Ο.Ε. για τα εμπορεύματα; Θα υπολογιστεί ΦΠΑ στο τιμολόγιο;
3) Θα εκδοθεί κάποιο άλλο παραστατικό; τι είδους και με ποιο περιεχόμενο;

ΠΑΡΑΚΑΛΩ για την κατά το δυνατό σύντομη απάντηση λόγω επείγουσας περίπτωσης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ