Για το χρόνο έκδοσης ΑΠΥ γυμναστηρίου θα ήθελα να ρωτήσω το εξής :

Στην ΠΟΛ 1003/2014 αναφέρει επι λέξει :

...
11.2.7 Στην περίπτωση (γ), δηλαδή στην περίπτωση πώλησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας (χονδρική πώληση), συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις συνδρομητών – ληπτών υπηρεσιών, ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται, έναντι συνδρομής, από ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας κ.λπ.
....

όπου στην περίπτωση (γ) του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 4308/2014 το ΤΠΥ εκδίδεται με την έναρξη της υπηρεσίας (με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού).

Σε άλλο σημείο της ίδιας ΠΟΛ αναφέρει επι λέξει :

...
13.1.4 Στην περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών που θα παρασχεθούν σε μελλοντικό χρόνο για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, τα στοιχεία λιανικής εκδίδονται με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού, ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής (μετρητοίς, επιταγές, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.). Τέτοιες περιπτώσεις είναι, μεταξύ άλλων, τα εισιτήρια θεαμάτων, τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων κ.λπ. Ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι πριν από την έναρξη ή με την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, και η έκδοση του σχετικού παραστατικού μπορεί να τίθεται ως προϋπόθεση για να αποκτήσει και να μπορεί να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα λήψης ή χρήσης των υπηρεσιών, για ορισμένο ή μη χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι το πλήθος των λήψεων των υπηρεσιών μπορεί να είναι, ή να μην είναι, καθορισμένο
....

Στις λιανικές πωλήσεις δηλαδή (άρθρο 13 του Ν. 4308/2014) δεν αναφέρει στις περιπτώσεις το γυμναστήριο.

Από αυτό, δε μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι στις λιανικές υπηρεσίες γυμναστηρίου η ΑΠΥ μπορεί να εκδοθεί με το γενικό κανόνα, με την ολοκλήρωση δηλαδή της υπηρεσίας ή όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας που έχει ολοκληρωθεί;