Συνίσταται από 3 γιατρούς ΙΚΕ παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε τουρίστες με επισκέψεις σε ξενοδοχεία .

Οι γιατροί ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ και παράλληλα με τη συμμετοχή τους στην ΙΚΕ ασκούν και ατομικά το επάγγελμα τους. Η ΙΚΕ συνεργάζεται και με εξωτερικούς γιατρούς με ιδιωτικά συμφωνητικά μη εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Η ΙΚΕ εκμισθώνει ακίνητο το οποί χρησιμοποιεί ως έδρα και κάποια γραφεία του ακινήτου τα υπεκμισθώνει σε άλλους γιατρούς για την άσκηση του επαγγέλματος τους.

1)Αν η ΙΚΕ κατά την εκμίσθωση των γραφείων παρέχει και υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης , καθαριότητας ,ρεύματος και ύδρευσης θα πρέπει το μίσθωμα να επιβαρύνεται με ΦΠΑ αντί με χαρτόσημο? Τι παραστατικό θα εκδίδεται για την είσπραξη του ? Το ίδιο ισχύει κι αν στο μίσθωμα συμπεριλαμβάνεται μόνο το κόστος ηλ.ρεύματος και ύδρευσης?

2)Όταν οι εταίροι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της συμμετοχής τους στην ΙΚΕ κατά τις επισκέψεις τους στα ξενοδοχεία εκδίδουν παραστατικά της ΙΚΕ. Όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους ασθενείς εκδίδουν δικά τους παραστατικά.

Υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε στην συγκεκριμένη διαδικασία?

3)Το μέρισμα που θα λάβουν οι εταίροι της ΙΚΕ θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλουν στο ΕΤΑΑ το 2017?

4)Όταν η αμοιβή των ιατρικών υπηρεσιών της ΙΚΕ δεν καταβάλλεται από τον ασθενή αλλά από ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού θα πρέπει να εκδοθεί ΑΠΥ στο όνομα του ασθενή ή ΤΠΥ στην ασφαλιστική εταιρεία?

5)Μπορούν οι γιατροί εξωτερικοί συνεργάτες της ΙΚΕ να εκδίδουν ένα τιμολόγιο συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε μήνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους προς την ΙΚΕ?