Δ.Ο.Υ., επικαλούμενη τις διατάξεις: α) των άρθρων 13, 23, 24, 25, και 66 του Ν. 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), β) των άρθρων 48, 49, και 50 του Ν. 2859/2000 «Για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. και άλλες διατάξεις», γ) την ΠΟΛ 1038/2007 και την ΠΟΛ 1201/1999, καλούν από αγρότη του ειδικού καθεστώτος να προσκομίσει τα τιμολόγια των δαπανών που πραγματοποίησε κατά τα έτη 2007 έως 2009 για την λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μερικός έλεγχος επιστροφής Φ.Π.Α. βάσει της με αριθμό 13/2012 εντολής ελέγχου. Ο κτηνοτρόφος, θεωρώντας ότι επειδή είναι απαλλασσόμενος από την τήρηση βιβλίων, δεν έχει ή έχει ελάχιστα από τα παραστατικά που έλαβε για τα έτη αυτά. Ποια είναι η άποψής σας - συμβουλής σας – για τα ανωτέρω. Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις του κτηνοτρόφου για την λήψη και διατήρηση των παραστατικών των δαπανών του.