Εργολάβος δημοσίων έργων. Ατομική επιχείρηση. Απλογραφικά βιβλία. Κύκλος εργασιών κάτω των 150.000,00€. Δύναται η παραπάνω επιχείρηση να κάνει απογραφή ώστε να μπορέσει να μεταφέρει τα έξοδα στο επόμενο φορολογικό έτος? Διότι ο Δήμος θα ολοκληρώσει την παραλαβή του συγκεκριμένου έργου στο επόμενο έτος. Ο αρμόδιος μηχανικός θα συντάξει την πιστοποίηση/εντολή πληρωμής και έπειτα ο εργολάβος θα εκδώσει το τιμολόγιο για τις εργασίες που πραγματοποίησε στο προηγούμενο φορολογικό έτος.