Τα κέρδη των ΙΜΕ ΕΠΕ, φορολογούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων στο όνομα των μελών τους (1074565/984/Πολ.1206/31.5.1993,Ε.10017/Πολ. 147/7.11.1978 διαταγές μας), και επομένως το νομικό πρόσωπο της ΙΜΕ ΕΠΕ, υπέβαλλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χωρίς όμως να φορολογείται το ίδιο καθώς το νομικό πρόσωπο εκδίδει κάθε μήνα εκκαθαρίσεις οι οποίες καταχωρούνται στις ατομικές επιχειρήσεις των μελών της ΙΜΕ ΕΠΕ οι οποίες αποδίδουν και το αναλογούν ΦΠΑ. Το αποτέλεσμα στο τέλος της χρήσης είναι ότι το συνολικό φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας είναι μηδενικό καθώς τα κέρδη διανέμονται μηνιαία. ΙΜΕ ΕΠΕ που για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 συνέχισε με τον ίδιο τρόπο να εκδίδει εκκαθαρίσεις και να υποβάλλει φορολογική δήλωση μηδενική. Είναι σύννομη;