Οι καταστάσεις αποτελεσμάτων Β6 για πολύ μικρές οντότητες υποβάλλονται και που! Οι αγρότες του κανονικού και ειδικού καθεστώτος συντάσουν καταστάσεις αποτελεσμάτων Β6 για πολύ μικρές οντότητες! Ο ΕΝΦΙΑ (που συμμετέχει στα έξοδα της οντότητας) υπολογίζεται μαζί με τον φόρο εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος,για να αφαιρεθεί σαν σύνολο από το αποτέλεσμα προ φόρων και σε κάθε περίπτωση πώς εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων Β6 για πολύ μικρές οντότητες.