Τον πίνακα Κ του εντύπου Ε3 τον συμπληρώνουν όσοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία μόνο?