ΕΠΕ συμμετέχει σε ΕΕ με απλογραφικά βιβλία ως ετερόρρυθμο μέλος με ποσοστό90%. Η ΕΕ θα εμφανίσει κέρδη.

1. Με τι ημερομηνία θα εμφανίσει στα βιβλία της η ΕΠΕ το έσοδο από συμμετοχή και ποιο είναι το ποσό που θα πρέπει να απεικονίσει.
2. Ποιος είναι ο φορολογικός χειρισμός (αν είναι απαλλασσόμενο του φόρου).Αν απαλλάσσονται τα μερίσματα από παρακράτηση φόρου ως ενδοομιλικά.
3. Τι ισχύει στην περίπτωση που η ΕΠΕ διανείμει κέρδη, πρέπει να υπολογίζει φόρο επί των διανεμόμενων κερδών?

Ευχαριστώ.