Εντός του 2014 ξεκίνησαν εργασίες σε μισθωμένο ακίνητο που αφορούν ηλεκτρολογικές εργασίες ,ελαιοχρωματισμοί, κλπ οι οποίες αποπερατώθηκαν τον 6ο του 2015 Η διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου ορίζεται 6ετής αρχόμενης 01-05-2014 και λήγουσα 30-04-2020 .

Ερώτηση 1

Οι συγκεκριμένες δαπάνες θεωρούνται δαπάνες προσθηκών βελτιώσεων ή δαπάνες επισκευής που μπορούν να εκπέσουν στον χρόνο πραγματοποίησης τους ?

Ερώτηση 2

Αν θεωρούνται δαπάνες βελτίωσης σε ακίνητα τρίτων από πότε θα μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα , από τον χρόνο που αποπερατώθηκαν ισόποσα από τα εναπομείναντα έτη της μίσθωσης ή από το χρόνο που ξεκίνησαν οι εργασίες βελτίωσης ( που αφορά το έτος 2014) βάση της Πολ.1103/11-05-2015 παρ. 9 .

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε