Εταιρεία με έδρα την Μάλτα αναλαμβάνει κατασκευστικό έργο στην Ελλάδα,

για την κατασκευή και διαμόρφωση καταστημάτων εστίασης (χωρίς να έχει υποκατάστημα στην

Ελλάδα.).

Για την εκτέλεση του έργου χρησιμοποιεί Ελληνες υπεργολάβους.

Υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα ή όχι .