Μητρική εταιρεία ΕΠΕ στην Κύπρο αποστέλλει κεφάλαια, σε τακτά χρονικά διαστήματα

στο υποκατάστημα της στην Ελλάδα.

Για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.

Για τα εν λόγω χρηματικά ποσά τίθεται θέμα χαρτοσήμανσης;

Ή κάποιας άλλης φορολογικής υποχρέωσης;

Ευχαριστώ,