Ελληνική επιχείρηση μπορεί να μεταφέρει εμπορεύματα για λογαριασμό της σε άλλο κράτος – μέλος πχ Ιταλία να τα αποθηκεύσει (πχ σε αποθήκη ) και εκ των υστέρων να τα πωλήσει σε Ιταλούς πελάτες της;

Ερώτηση :

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η Ελληνική επιχείρηση; Ενδεικτικά αναφέρω τα παρακάτω:

- Υποχρεούται να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ιταλία;

- Στο τιμολόγιο της πώλησης που θα εκδίδει προς τους Ιταλούς πελάτες της θα επιβαρύνει ή όχι με ΦΠΑ; (πχ με Ιταλικό ή ελληνικό συντελεστή ΦΠΑ)

- Για τις πωλήσεις που θα πραγματοποιήσει η Ελληνική επιχείρηση επί του Ιταλικού εδάφους θεωρούνται ενδοκοινοτικές παραδόσεις και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες Παραδόσεων (Listing) και δήλωση Intrastat αποστολών;

- Τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα ή η Ιταλία;