Ποιους λογαριασμούς των ΕΛΠ θα προτείνατε για καταχώρηση των παρακάτω γεγονότων σε Οντότητα με διπλογραφικά βιβλία ( ΙΚΕ )
Α. Αυτοπαράδοση αγαθών λόγω δωρεάν διάθεσης τους στους εταίρους (έχει εκδοθεί ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης για να μπορεί να καταλογιστεί το ΦΠΑ)
Β.Πώληση για λογαριασμό τρίτων( εκδίδει τιμολόγια και για την αξία των πωληθέντων εκδίδει εκκαθάριση σε εκείνος που πουλάει για λογαριασμό τους )