Κατά γενική ομολογία, το τεκμαρτό ενοίκιο απο ιδιόχρηση ακινήτου πρέπει να εγγραφεί στα βίβλια μιας επιχείρησης σαν έσοδο και σαν έξοδο, ώστε να μπορέσει να εκπέσει φορολογικά.

Στις 06-08-2015 ο Σ.Λ.Ο.Τ εξέδωσε την ακόλουθη οδηγία:

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 781 ΕΞ 27.2.2015

Τα σχετικά ποσά μπορούν να καταχωρούνται για λόγους εσωτερικής πληροφόρησης της επιχείρησης σε σχετικούς λογαριασμούς. Ωστόσο, στη δημοσιοποιούμενη κατάσταση αποτελεσμάτων δεν πρέπει να εμφανίζονται σε κανένα σημείο της τεκμαρτά κονδύλια. Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Με δεδομένο οτι δεν παρέχει περαιτέρω οδηγίες ερωτώ:

1) Μια ΑΕ που συμπεριέλαβε στις οικονομικες καταστάσεις του 2014 το έσοδο απο τεκμαρτά ενοίκια στα άλλα έσοδα και το έξοδο απο τεκμαρτά ενοικία στα διοικητικά έξοδα, καθιστώντας το ποσό φορολογικά αδιάφορο ως όφειλε, πρέπει (και μπορεί) να προβεί σε κάποιου είδους διορθωτικές ενέργειες για τις δημοσιοποιημένες καταστάσεις?

2) Με ποιον τρόπο προτείνετε να γίνει ο λογιστικος χειρισμός ώστε το ποσό να μην εμφανιστεί στην κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης για το 2015?