Ανώνυμη Εταιρεία με ποσά κατατεθειμένα από τους Μετόχους για τις ανάγκες της απεικονίζονται σε Κ.Α. 43 Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου . Η εταιρεία δεν τα έχει κεφαλαιοποιήσει εδώ και δύο έτη. (ο Κ.Α. 43 δεν χρεωπιστώνεται. Μόνο πιστώνεται)
Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ΑΕ? Υπάγονται σε τέλη χαρτοσήμου?