Πρατήριο άρτου και ζαχαρωδων κλπ κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του είναι υποχρεωμένο να πετά-καταστρέφει διάφορα τρόφιμα που έχουν λήξει. Με το νέο νόμο προβλέπεται η σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής και αν ναι πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ.Ο.Υ δεδομένου ότι αυτή γίνεται σε εβδομαδιαία βάση? Πως θα καταχωρηθεί στα απλογραφικά βιβλία προκειμένου να αναγνωρισθεί φορολογικά?
Εφόσον κατατάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες έχουν τη δυνατότητα βάσει της ΠΟΛ 1019/15 να μην συντάσσουν απογραφή . Πως θα προκύψει ορθό λογιστικό αποτέλεσμα και πως αυτό θα απεικονισθεί στο Ε3 όταν δεν λαμβάνονται υπόψη υπόλοιπα εμπορευμάτων στο τέλος της χρήσης ?
Σε περίπτωση προσφορών, πχ. καφές με δώρο νερό πως πρέπει να εκδίδεται η απόδειξη από την ταμιακή μηχανή