Επιχείρηση επιθυμεί να δώσει σε εργαζόμενο της , διατακτικές σίτισης (κουπόνια) αξίας 6€ / ημέρα για όλο το έτος (ήτοι 6*22*11 =1452€. Έχοντας υπ’ όψιν : Α) το άρθρο 14 του Ν. 4172/2013 που ορίζει ότι κάτω από 6€ / ημέρα δεν θεωρείται εισόδημα και Β) την §1 του άρθ 13 του ίδιου νόμου που ορίζει ότι παροχή σε είδος άνω των 300€ ανά έτος θεωρείται εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία Ερωτούμε αν το ποσό των 1.452,00€ που θα θεωρείτε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ;