Εργάτης γής αγόρασε το Νοέμβριο του 2014 ΦορτηγόΙδιωτικήςΧρήσεωςΑγροτικό . Για τη χρήση του 2014 θέλει να παρουσιάσει έσοδα από ελαιόδεντρα (έσοδα από γεωργική δραστηριότητα). Στο Ε3 εμφανίζεται με ΚΑΔ 99.99.99.98 Αγρότης μη ενταγμένος στο ειδικό καθεστός ΦΠΑ .
Το ερώτημά μου είναι :
α) Η αγορά του αυτοκινήτου έχει τεκμήριο διαβίωσης γι αυτόν κάθε χρόνο ;

β) Εάν το ΦΙΧ Αγροτικό δεν καταχωρείται στο Ε1 τότε που πρέπει να καταχωρηθεί. Μήπως στο Ε3 ως πάγιο , και συγκεκριμένα πρέπει να καταχωρηθεί στο πεδίο 811 ¨Αγορές Παγίων Χρήσης ¨ ;

γ)΄Αν και εφόσον καταχωρείται ως Πάγιο στο Ε3 πρέπει να διενεργήσω και αποσβέσεις ; Μήπως γνωρίζεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση ποιος είναι ο Συντελεστήςαπόσβεσης(%) ;

δ) Δεδομένου ότι για τη χρήση 2014 η απόκτηση του ΦΙΧ αγροτικού έγινε στο τέλος της χρήσης (Νοέμβριο 2014) μπορεί να υπολογιστεί απόσβεση για αυτό το διάστημα ;

ε) Υποθέτω ότι εφόσον είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ε3 πρέπει να συνυποβάλλει και ΚατάστασηΦορολογικήςΑναμόρφωσης. Η αγορά του συγκεκριμένου ΦΙΧ Αγροτικού καταχωρείται σε κάποιο πεδίο της συγκεκριμένης ΚΦΑ.

στ)Δεδομένου ότι είναι ΜηΥπόχρεος στη τήρηση Βιβλίων έχει υποχρέωση να υποβάλει τριμηνιαίεςΠρομηθευτών για τη χρήση 2014 έστω και μηδενικές ; (Από προγενέστερη απάντησή σας μου διευκρινίσατε ότι δεν έχει υποχρέωση για τριμηνιαίεςΠελατών )

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για μια άμεση ανταπόκρισή σας.