α) Φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου απο 01/01/2015 εργάζεται και διαμένει στην Αγγλία. Απο 01/06/2015 άλλαξε εργοδότη (πάλι στην Αγγλία). Στην Ελλάδα έχει εισοδήματα απο ενοίκια. Θα γίνουν οι διαδικασίες για να μεταβεί στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Σαν φορολογούμενος στην Κατοίκων Εξωτερικού έχει υποχρέωση να αναγράφει στην φορολογική του δήλωση πέραν των ενοικίων που εισπράτει απο την ημεδαπή και το εισόδημα απο μισθωτή εργασία στην αλλοδαπή (Αγγλία);Άν ναί σε ποιούς κωδικούς;
β) Φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Χολαργού έλαβε το 2014 απο Η.Π.Α. κληρονομιά συνολικού ποσού 2.600,00€. Το μισό μέσω τραπέζης με παρακράτηση φόρου στις Η.Π.Α. 30% (απο τα 1300 παρακρατήθηκε φόρος 390 και έλαβε καθαρό 910) και το υπόλοιπο μισό (1300) μέσω επιταγής αμερικανικής τράπεζας απο τον διαχειριστή της κληρονομιάς στις Η.Π.Α. χωρίς να προκύπτει ποσό παρακράτησης φόρου. Σε ποιούς κωδικούς θα δηλωθούν τα ανωτέρω ποσά.