Κτηνίατρος και έμπορος κτηνιατρικών προϊόντων  έχει και 10 στρέμματα χωράφι που τα καλλιεργεί ο ίδιος και πουλάει τα προϊόντα που παράγει

Ερωτάτε

1.      Αν πρέπει να δηλώσει παράλληλη/ δευτερεύουσα δραστηριότητα στο Μητρώο στην Δ.Ο.Υ

2.      Σε ποιο καθεστώς , αν είναι στο κανονικό καθεστώς υποχρεωτικά η προαιρετικά

3.      Αν θεωρείται υποκατάστημα (για το τέλος επιτηδεύματος)

4.      Σε περίπτωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς α) θα τηρεί χωριστό βιβλίο εσόδων – εξόδων και Β) θα μπορεί να συμψηφίζει ενδεχόμενο πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ από τα αγροτικά εισοδήματα με το ΦΠΑ από την κύρια δραστηριότητα.