βάσει της πολ. 1049/11.2.2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της νέας έκδοσης του εντύπου 
περιοδικής φπα (έντυπο 050) Ορίζεται λοιπόν πως στον κωδικό 349 (εκροών)πέραν των άλλων μπαίνει και η διαφορά πραγματικής και φορολογητέας αξίας των εξαγωγών (σε τρίτεσ χώρες)
Το ερώτημα είναι αν από τον κωδικό 312 (κύκλος εργασιών φπα) αφαιρείται το ποσό της εν λόγω διαφοράς(φορολογητέας και πραγματικής)