1) Μπορεί μία επιχείρηση να μην εκδόσει τιμολόγιο για ποσό επιχορήγησης που αφορά πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων που εισέπραξε από τον ΟΑΕΔ και να χρησιμοποιήσει ως παραστατικό εγγραφής την απόφαση καταβολής επιχορήγησης,όπως ισχυρίζεται υπάλληλος του ΟΑΕΔ;.
2) Υπάρχει εξαίρεση του ποσού από τις καταστάσεις τιμολογίων;.

Να σημειωθεί ότι η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του ΟΑΕΔ με αριθ.πρωτ.22659/ 17-3-2014, στη παράγραφο 8.3 αναφέρει ρητά ότι η επιχέιρηση πρέπει να προβεί στην έκδοση τιμολογίου για την είσπραξη του ποσού της επιχορήγησης.
Ευχαριστώ.