09/03/11 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Φορολογικός οδηγός για τις δαπάνες που μειώνουν τον φόρο

Οδηγίες για τις δαπάνες που µειώνουν τον φόρο ανάρτησε στο Διαδίκτυο η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο της ΓΓΠΣ παρουσιάζονται οι δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδηµα, όσες συνδέονται µε τη δηµιουργία του αφορολόγητου ορίου, εκείνες που λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των τεκµηρίων ενώ παρέχονται απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήµατα για τη σωστή συµπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οι κατηγορίες δαπανών που εκπίπτουν από το εισόδηµα ή µειώνουν τον φόρο έχουν ως εξής:

Ενοίκιο: Εκπίπτει από τον συνολικό φόρο το 20% της δαπάνης ενοικίου και µέχρι τα 1.200 ευρώ. Αντί των αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούµενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, από την οποία προκύπτει το ποσό που κατέβαλε για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του. Τα ίδια ισχύουν και για το ενοίκιο που καταβάλλει όποιος µισθώνει κατοικίες για τις στεγαστικές ανάγκες των παιδιών του που σπουδάζουν σε πόλη, όπου δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία.

Ασφάλιστρα ζωής: Εκπίπτει του συνολικού φόρου το 20% της δαπάνης και έως τα 1.200 ευρώ για άγαµο και 2.400 ευρώ για οικογένεια. Απαιτείται υποβολή της απόδειξης είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από την οποία προκύπτει το είδος της κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόµενο ποσό των ασφαλίστρων.

Δίδακτρα για ιδιαίτερα κατ’ οίκον µαθήµατα και φροντιστήρια: Εκπίπτει του συνολικού φόρου το 20% της δαπάνης και µέχρι τα 1.200 ευρώ. Απαιτείται η προσκόµιση απόδειξης παροχής υπηρεσιών για το συνολικό ποσό.

Ασφαλιστικές εισφορές: Απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του Ταµείου για το ποσό των εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόµο. Το ίδιο ισχύει για περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε Ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. Αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα ολόκληρο το ποσό της δαπάνης αυτής.

Δωρεές: Εκπίπτει του φόρου το 20% των δαπανών εφόσον η δωρεά σε Δηµόσιο, ΟΤΑ, ιερούς ναούς, ΑΕΙ, κρατικά νοσοκοµεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Απαιτείται διπλότυπη απόδειξη που θα συνοδεύεται από βεβαίωση του δωρεοδόχου.

Τόκοι που εκπίπτουν: Αφορά στεγαστικό δάνειο, νέο δάνειο που λαµβάνεται για την εξόφληση στεγαστικού, προκαταβολές που χορηγούνται από Ταµεία Αλληλοβοήθειας, και δάνεια για επισκευές ή αναστηλώσεις διατηρητέων κτισµάτων. Απαιτείται βεβαίωση τράπεζας µε τους τόκους που καταβλήθηκαν το 2010, καθώς και το έτος σύναψης του δανείου. Αν έχουν καταβληθεί και τόκοι υπερηµερίας, πρέπει να αναφερθούν χωριστά. Για δάνεια που συνήφθησαν έως 31/12/2002,οιτόκοι αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα. Για συµβάσεις που συνήφθησαν µετά, οι τόκοι εκπίπτουν από τον φόρο σε ποσοστό 20%.

Δαπάνη αγοράς αµοιβαίων κεφαλαίων: Εκπίπτει από το εισόδηµα το 20% της δαπάνης και µέχρι 3.000 ευρώ. Αφορά αγορές αµοιβαίων κεφαλαίων που έγιναν το 2007 και δεν µεταβιβάστηκαν για µια τριετία, έως τις 31/12/2010.

Εφάπαξ δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, λόγω αναπηρίας: Εκπίπτει ποσό µέχρι 2.400 ευρώ και απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας (νοσοκοµείο προκειµένου για νεφροπαθείς όπου έκαναν µεταµόσχευση νεφρού, νοµαρχία προκειµένου για τυφλούς καθώς είναι γραµµένοι στο γενικό µητρώο τυφλών κ.ο.κ.).

Δαπάνη αµοιβής δικηγόρων: Εκπίπτει του φόρου το 20% της αµοιβής που καταβλήθηκε, κατόπιν προσκόµισης απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον δικηγόρο.

Δαπάνη διατροφής: Εκπίπτει του φόρου το 20% του ποσού της διατροφής και µέχρι 3.000 ευρώ. Απαιτείται επικυρωµένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής ή συµβολαιογραφικής απόφασης. 

Δαπάνη εγκατάστασης φυσικού αερίου/φωτοβολταϊκών: Εκπίπτει του φόρου το 20% της δαπάνης και µέχρι 6.000 ευρώ.

Όσον αφορά τις δαπάνες για το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, ισχύουν αυτές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα για την αγορά και λήψη υπηρεσιών, εφόσον προσκομιστούν αποδείξεις.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των Ε.Λ.Τ.Α., εταιρειών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο, κλπ) όπως και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Επίσης, περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Αν το εισόδημα είναι μέχρι 12.000 ευρώ το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων πρέπει να ανέρχεται στο 10% του εισοδήματος. Αν το εισόδημα είναι μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ το ελάχιστο ποσό των δαπανών πρέπει να ανέρχεται στο 30% του εισοδήματος για το τμήμα πάνω από τα 12.000 ευρώ. Το ανώτερο όριο των αποδείξεων που μπορεί να προσκομισθεί είναι 15.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα και 30.000 ευρώ για οικογενειακό εισόδημα.

9/3/2011
Πηγή: www.in.gr

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.