Επιχειρήση ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ,λειτουργεί 6 ημέρες την εβδομάδα με καθεστώς πενθήμερης απασχόλησης για τους εργαζόμενους (Χορήγηση υποχρεωτικής ημέρας ανάπαυσης εντός της εβδομάδας), για τους εργαζόμενους που απασχολούνται την 6η ημέρα Σάββατο.
Επίσης, κάθε ημέρα ένας εργαζόμενος από το σύνολο , απασχολείται υπερωριακά 2 ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Τα ερωτήματα είναι τα παρακάτω:

1.Επιτρέπεται η αποκλειστική υπερωριακή απασχόληση ενός μόνο εργαζόμενου για όλο το έτος.Δηλαδή μπορεί ένας εργαζόμενος να απασχολείται υπερωριακά για κάθε ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλέον 2 ώρες του ημερήσιου ωράριου εργασίας του για όλο το έτος, ώστε να καλύπτει το συγκεκριμένο δίωρο σύμφωνα με το ανώτατο όριο πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης.

Εξυπακούεται πως για το συγκεκριμένου διάστημα θα αμοίβεται σύμφωνα τα οριζόμενα με την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας και θα αντικαθίσταται σε περίπτωση λήψης άδειας.

2.Απαιτείται αλλαγή της σύμβασης απασχόλησης στην περίπτωση αυτή?

3.Eπιτρέπεται κατόπιιν αλλαγής της σύμβασης απασχόλησης η απασχόληση του την 6 ημέρα για όλο το έτος και συγκεκριμένα η αλλαγή του εβδομαδιαίου ωράριου εργασίας από 40 σε 46,5 ώρες;