Δύο ημεδαπές ομόρρυθμες τεχνικές εταιρείες που τηρούν απλογραφικά αποφασίζουν να ιδρύσουν κατασκευαστική κοινοπραξία με συμμετοχή 50% η κάθε μία. Σκοπός της κοινοπραξίας είναι η ανέγερση ακινήτου με αντιπαροχή.
Θα ήθελα να κάνω τα εξής ερωτήματα:
α) Ο φόρος της κοινοπραξίας είναι 22% στα κέρδη ή ισχύει κάτι διαφορετικό;
β) Η κοινοπραξία τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία στην συγκεκριμένη περίπτωση;
γ) Τα μερίσματα που θα διανείμει η κοινοπραξία προς τις τεχνικές εταιρείες υπόκεινται σε παρακράτηση;
δ) Τα μερίσματα θα φορολογηθούν ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις τεχνικές εταιρείας και θα λαμβάνονται υπόψιν για την υπέρβαση του ορίου του 1.500.000€ κύκλου εργασιών για την αλλαγή κατηγορίας βιβλίων;
ε) Τα μερίσματα λαμβάνονται υπόψιν για την κατάρτιση φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών μεταξύ της κοινοπραξίας και των τεχνικών εταιρειών;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.