Ετερόρρυθμος Βιοτεχνική εταιρία δραστηριοποιούμενη στην Αττική και στον κλάδο της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας (παροχή υπηρεσιών) έχει κεφάλαιο 300.000 ευρώ και τηρεί πολλά χρόνια Γ κατηγορίας βιβλία. Στο κεφάλαιο αλλά και στα κέρδη αυτής συμμετέχουν 2 εταίροι με τα εξής ποσοστά :

Ο Ομόρρυθμος εταίρος Α με ποσοστό 25% και ο Ετερόρρυθμος εταίρος Β με ποσοστό 75%.Οι ανωτέρω προτίθενται να μετατρέψουν την Ε.Ε σε Ι.Κ.Ε με βάση τους νόμους 4072/2012 και 2166/1993.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1) Κατά την ως άνω μετατροπή είναι δυνατή η μεταβίβαση ποσοστού 25% από τον εταίρο Β προς τον εταίρο Α ,ούτως ώστε να έχει ο κάθε εταίρος από 50%, χωρίς να προκύπτει φορολόγηση από την αλλαγή (μεταβίβαση) αυτή ??

2) Η επιχείρηση έχει κάθε έτος κέρδη τα οποία διανέμονται και πληρώνεται ο φόρος εισοδήματος της εταιρίας και ο φόρος 5% των > αλλά δεν καταβάλλεται όλο το ποσόν στους εταίρους για να έχει ρευστότητα η εταιρία.Το γεγονός αυτό επηρεάζει φορολογικά τόσο την μεταβίβαση των μεριδίων όσο και την μετατροπή της Ε.Ε σε ΙΚΕ ??

3) Την τρέχουσα χρήση 2023 η εταιρία θα παρουσιάσει υψηλά κέρδη και ερωτούμε αν αυτό έχει σημασία για τα ανωτέρω (μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και μετατροπή) .Αν έχει πότε είναι καλύτερα να γίνει η μετατροπή ?? Με 31/12/2023 ή μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (π.χ τον 6/2024) και την πίστωση των κερδών στους εταίρους ??

4) Αν η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων έχει φόρο αυτός θα είναι επί της Λογιστικής αξίας των μεταβιβαζομένων μεριδίων (25%) δηλαδή 300.000*25%= 75000 ευρω*15%=11250 ευρώ ή ο φόρος θα υπολογιστεί σε άλλη βάση ??

5) Υπάρχει άλλος νόμος που να δίνει καλύτερα κίνητρα για τα ανωτέρω ?? Επίσης τα κέρδη της Ε.Ε τα δικαιούνται τα πρόσωπα που έχουν την εταιρική ιδιότητα την 31/12/23 .Αν τώρα η μετατροπή σε ΙΚΕ γίνει με 31/12/2023 τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τα ποσοστά πρίν την μετατροπή (25% και 75%)ή μετά από αυτήν δηλαδή 50% και 50% ??