Κυπριακή εταιρεία με κύρια δραστηριότητα αγοραπωλησία και εκμετάλλευση ακινήτων αγόρασε τον Δεκέμβριο 2022 ακίνητο στην Ελλάδα με σκοπό την μελλοντική μεταπώληση ή την εκμίσθωση. Μέχρι σήμερα η κυπριακή δεν έχει καμία άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα πέρα από την αγορά αυτού του ακινήτου. Επίσης δεν έχει ιδρύσει υποκατάστημα και δεν υποχρεώνεται να τηρήσει βιβλία (και δεν τηρεί μέχρι σήμερα βιβλία) καθώς δεν έχει δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Τους επόμενους μήνες η Κυπριακή σκοπεύει να μισθώσει σε ιδιώτη το ακίνητο οπότε θα αποκτήσει δραστηριότητα και κατά συνέπεια υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

Αυτή θα είναι και η μοναδική της δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Τα ερωτήματα :

1 . Από τη στιγμή που θα αποκτήσει δραστηριότητα (εκμίσθωση ακινήτων)και κάνει τη σχετική μεταβολή στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωτικό να αποκτήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα? Μπορεί να συνεχίσει να έχει αυτή τη δραστηριότητα (εκμίσθωση ακινήτου) χωρίς να κάνει υποκατάστημα στην Ελλάδα? Επιθυμία της Κυπριακής εταιρείας είναι να μην ανοίξει υποκατάστημα στην Ελλάδα. Προκύπτει από κάποια διάταξη αυτή η δυνατότητα?

2. Το ακίνητο έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της Κυπριακής καθώς κατά την αγορά του δεν είχε η κυπριακή υποχρέωση τήρησης βιβλίων στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν υποχρεώνεται να ανοίξει υποκατάστημα στην Ελλάδα μπορεί να μεταφέρει και να παρακολουθεί στα ελληνικά βιβλία τα περιουσιακά της στοιχεία (αξία κτήσης , αποσβέσεις)? Σχετική γνωμάτευση ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2766 ΕΞ/22.12.2020 αναφέρει ότι δύναται οι Λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις να διενεργούνται από το υποκατάστημα. Τι γίνεται στην περίπτωσή μας όμως που δεν έχουμε υποκατάστημα ?

3. Είναι υποχρεωτικό για την Κυπριακή (είτε έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα είτε όχι) να αποκτήσει λογαριασμό όψεως στην Ελλάδα για να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της? Σημειώνω ότι η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει σε ιδιώτη (B2C).