Ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία ,θα εισφέρει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού σε νέα εταιρία ΙΚΕ η ΑΕ που θα την απαρτίζουν 2 εταίροι, ο έχων την ατομική και ένας άλλος εταίρος .

Άρθρο 5

«Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση εισφοράς ατομικής

επιχείρησης»

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4935/2022 ορίζεται ότι στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η εισφερόμενη ατομική επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της εισφοράς,

β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και..

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4935/2022 προκύπτουν άλλες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που πρέπει να επισημανθούν ,και με ποια διάταξή νομου θα γίνει η εισφορά?Εμεις ειχαμε σκοπο να γινει με τον 2166/93

Επίσης δεν καταλαβαίνουμε το παρακάτω στο άρθρο 1 παραγρ.3

Ως προς τις φορολογικές ρυθμίσεις και τα πλεονεκτήματα ή κίνητρα που παρέχονται, ορίζεται ότι η εφαρμογή των άρθρων 1-9 αποκλείει την εφαρμογή του ν.δ. 1297/1972, του ν. 2166/1993 και του ν. 4172/2013 (Α 167).

,ενώ στο άρθρο 2

Αναφέρει ότι ο παρών εφαρμόζεται επί όλων των μορφών μετασχηματισμών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4601/2019 (Α 44) καθώς και σε μορφές μετασχηματισμών που προβλέπονται από το ν.δ. 1297/1972 (Α 217), τον ν. 2166/1993 (Α 137), τον ν. 4172/2013 (Α 167) και άλλους νόμους, ιδίως φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου, που δεν περιλαμβάνονται στις μορφές των μετασχηματισμών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4601/2019

Αρχή φόρμας