ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ.
ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΝΑΛΑΓΗ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ?
ΤΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.