Εκκαθάριση εταιρείας ΟΕ ή ΕΕ με ακίνητη περιουσία Ιδιοκτήτες (εταίροι) μιας ΟΕ ή ΕΕ με ποσοστό 50% ο κάθε εταίρος, με απλογραφικά βιβλία και κεφάλαιο 85.000 ευρώ. Η εταιρεία έχει ένα ακίνητο αντικειμενικής αξίας 300.000 ευρώ. Ποιές επιλογές υπάρχουν για να φύγει (πώληση, διανομή) το ακίνητο από την εταιρεία και τι φορολογικό κόστος προκύπτει αντίστοιχα, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στο κλείσιμο της εταιρείας; Υπάρχει κάποιος τρόπος που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι εταίροι, με τις λιγότερες συνέπειες;

Αν για το ανωτέρω ποσό υπολογισθεί φόρος μερίσματος, βάση της ΠΟΛ 1059/2015, με τι συντελεστή θα είναι; ο οποίος θα επιβαρύνει τους εταίρους της ΟΕ και πως θα αποδοθεί το ανωτέρω ποσό; Αν περιλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος του δικαιούχου και φορολογείται ως μέρισμα, σε ποιο κωδικό του Ε1 εμφανίζονται τα μερίσματα των εταίρων με απλογραφικά βιβλία; Το μέρισμα αφορά & τον ετερόρρυθμο εταίρο;