ΕΕ που αναλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες, έχει αναλάβει εργολαβικά, επισκευή κτιρίου από ιδιοκτήτρια ΙΚΕ. Ερωτάται:
1)Η εργολάβος ΕΕ υποβάλλει έντυπο Ε12 (απογραφικό) με ταυτόχρονη τήρηση του βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού; ή πρέπει να υποβάλλεται ημερήσιο έντυπο Ε12. Ποιος από τους δύο (ιδιοκτήτης ή εργολάβος) έχει την υποχρέωση υποβολής του εντύπου;
2)Σε περίπτωση εκτέλεσης εργολαβικού έργου με ιδιοκτήτη ιδιώτη και άδεια μικρής κλίμακας, πρέπει να τηρούνται τα ανωτέρω έντυπα;
3)Από ιδιώτες που εκτελούν οικοδομικές εργασίες με άδεια από ΙΚΑ, και χωρίς μεσολάβηση εργολάβου υπάρχει η υποχρέωση τήρησης των ανωτέρω΄;
4) Από εταιρία που πραγματοποιεί εργασίες ανακαίνισης στο μισθωμένο κατάστημά της, με άδεια από το ΙΚΑ, προκύπτει υποχρέωση τήρησης των εντύπων;