Οντότητα-προσωπική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία εισπράττει και πληρώνει σε ξένο νόμισμα καθώς παρέχει και δέχεται υπηρεσίες σε/από πελάτες τρίτων χωρών.Ως προς τα έξοδα, δηλαδή τις υπηρεσίες που λαμβάνει αυτές αποτελούν πράξεις λήπτη και γίνεται χρεωπίστωση στην περιοδική ΦΠΑ.

Ερώτηση:

Για να καταχωρηθούν στα βιβλία και στη συνέχεια στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και στο Ε3 τα τιμολόγια που παίρνει σε ξένο νόμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ισοτιμία που ανακοινώνει η ΑΑΔΕ για κάθε μήνα ή πρέπει να ληφθεί κάποια άλλη ισοτιμία;

Επίσης ως προς τις συναλλαγματικές διαφορές για να δούμε εάν προκύπτουν θα ληφθεί
η ιισοτιμία είσπραξης(από την τράπεζα) και πληρωμής;

Ως προς τα έξοδα σε περίπτωση που αυτά αφορούν προμήθειες και αφαιρούνται από το τίμημα της είσπραξης το οποίο καταβάλλεται σε διαφορετική ημερομηνία από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου (των προμηθειών) αλλά και σε διαφορετική ημερομηνία από την έκδοση του τιμολογίου των εσόδων πως θα υπολογισθούν οι συναλλαγματικές διαφορές; Δηλαδή εάν έχουμε:

Έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (για τα έσοδα) στις 15/02/2023 σε ευρώ 1000,00

Έκδοση τιμολογίου σε ξένο νόμισμα(για τα έξοδα) στις 28/02/2023 με μετατροπή σε ευρώ 100,00

Είσπραξη του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (έσοδο) στις 01/03/2023 στην τράπεζα 900,00€(1000,00-100,00).

Παρακαλώ όπως αναφέρετε ένα παράδειγμα με συναλλαγματικές διαφορές και την συμπλήρωση του εντύπου Ν.

Υφίσταται υποχρέωση και στις οντότητες με απλογραφικά βιβλία να παρακολουθούν τις συναλλαγματικές διαφορές και να προσδιορίζουν κέρδος ή ζημία;