Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

θα είχατε την καλοσύνη να με καθοδηγήσετε, όσον αφορά την κάτωθι περίπτωση σύστασης Ι.Κ.Ε.:

Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο καιημεδαπό Φυσικό Πρόσωπο αποφασίζουν να συστήσουν στην Ελλάδα Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με εμπορική δραστηριότητα με κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, ποσοστό συμμετοχής 75% και 25% αντίστοιχα.

1. H διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε., πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής Υ.Μ.Σ. (e-Υ.Μ.Σ.).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συσταθεί η Ι.Κ.Ε., εφόσον ένας από τους εταίρους αυτής είναι αλλοδαπό Ν.Π. είναι αρχικά, το αλλοδαπό Ν.Π. - Εταίρος, να λάβει ελληνικό Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

α) ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν στο Τμήμα Μητρώο της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να χορηγηθεί στο αλλοδαπό Ν.Π. – Εταίρο, ελληνικό Α.Φ.Μ.?

β) μπορεί να δηλωθεί ως έδρα του αλλοδαπού Ν.Π. – Εταίρου, προκειμένου να λάβει ελληνικό Α.Φ.Μ. για τη συμμετοχή του στην υπό σύσταση Ι.Κ.Ε., η κατοικία του ημεδαπού Φ.Π. – Εταίρου της υπό σύσταση Ι.Κ.Ε.? Θα πρέπει να συναφθεί μισθωτήριο μεταξύ του ημεδαπού Φ.Π. – Εταίρου και του αλλοδαπού Ν.Π. - Εταίρου το οποίο θα λάβει Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα μόνο για σκοπούς συμμετοχής στην Ι.Κ.Ε. η οποία θα ιδρυθεί?

γ) απορρέουν φορολογικές (υποβολή φορολογικής δήλωσης, κ.ο.κ.) – ασφαλιστικές υποχρεώσεις (εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ, κ.ο.κ) για το αλλοδαπό Ν.Π.-Εταίρο το οποίο θα λάβει Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα ΜΟΝΟ για να συμμετέχει ως εταίρος στη σύσταση της Ι.Κ.Ε.?

δ) απορρέει για το αλλοδαπό Ν.Π.-Εταίρο που θα λάβει Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα ΜΟΝΟ για τη συμμετοχή του στη σύσταση της Ι.Κ.Ε., η εγγραφή του στο ΓΕΜΗ - Επιμελητήριο?

ε) απορρέει για το αλλοδαπό Ν.Π.-Εταίρο που θα λάβει Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα ΜΟΝΟ για τη συμμετοχή του στη σύσταση της Ι.Κ.Ε., η δημιουργία επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού?

στ) απορρέει για το αλλοδαπό Ν.Π.-Εταίρο που θα λάβει Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα ΜΟΝΟ για τη συμμετοχή του στη σύσταση της Ι.Κ.Ε., η καταχώρισή του στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων?

ζ) απορρέει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση για το αλλοδαπό Ν.Π.-Εταίρο, το οποίο θα λάβει Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα μόνο για τη συμμετοχή του στην υπό σύσταση Ι.Κ.Ε. και δεν αναφέρεται παραπάνω?

2. α) Η υπό σύσταση Ι.Κ.Ε. λόγω της εμπορικής της δραστηριότητας δύναται να έχει ως έδρα άσκησης της

επαγγελματικής της δραστηριότητας την κατοικία του ημεδαπού Φ.Π.-Εταίρου αυτής?

β) Θα πρέπει να συναφθεί μισθωτήριο επαγγελματικής μίσθωσης μεταξύ του ημεδαπού Φ.Π.–Εταίρου της υπό σύστασης Ι.Κ.Ε. και της Ι.Κ.Ε.?

3. Στην ως άνω περιγραφόμενη υπό σύσταση Ι.Κ.Ε., εταίροι της οποίας είναι Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο καιημεδαπό Φυσικό Πρόσωπο με κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, ποιος ορίζεται ως διαχειριστής αυτής? Υφίσταται υποχρέωση ορισμού διαχειριστή? Ποιος έχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών?

4. Το ημεδαπό Φ.Π.-Εταίρος, της υπό-σύστασης Ι.Κ.Ε., εκτός από την εισφορά του σε κεφάλαιο στην σύσταση της Ι.Κ.Ε., έχει συμφωνηθεί να προσληφθεί και ως υπάλληλος της Ι.Κ.Ε. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – πλήρους απασχόλησης. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εκτελεί και χρέη διαχειριστή της Ι.Κ.Ε. ενώ οι εισφορές του θα καταβάλλονται προς τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ μέσω της παροχής εξαρτημένης εργασίας του?

Θερμή παράκληση να γίνει αναφορά στην εκάστοτε νομοθεσία και οι απαντήσεις εφόσον είναι εφικτό να δοθούν ανά ερώτηση.

Παραμένω στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.