Σε προσωπική εταιρία με απλογραφικά βιβλία στο έντυπο Ν προκύπτουν τα εξής ποσά ανά κωδικό:

015: 234.969,12

117: 18.439,95

118: 32.931,31

016: 14.491,36

455: 1.228,32

024: 15.719,68

513: 13.063,19

514: 17.603,53

030: 14.947,04

H κατανομή των κερδών στους εταίρους πρέπει να γίνει από τον 016;

Προκύπτουν από τα ανωτέρο κέρδη για διανομή;