Πελάτης μας σκοπεύει να κάνει έναρξη καταστήματος e-shop με το καθεστώς drop shipping. Ανάλογα με το κόστος μεταφοράς, η μεταφορά των πωληθέντων αγαθών θα γίνεται απευθείας από τον προμηθευτή στον τελικό πελάτη (λιανικής ως επί το πλείστον) είτε από Κ-Μ σε Κ-Μ, είτε από Κ-Μ σε Τρίτη χώρα και το αντίστροφο, είτε από Τρίτη χώρα σε Τρίτη χώρα (πχ ΗΠΑ σε ΗΠΑ). Η προπληρωμή των αγαθών στον πελάτη μας θα γίνεται μέσω PayPal ή Revolute (τράπεζα εξωτερικού). Ποια είναι η λογιστική αντιμετώπιση και απεικόνιση των εν λόγω συναλλαγών, ποιο το καθεστώς ΦΠΑ πωλήσεων (ποιος εισπράττει και αποδίδει και το ποσοστό ΦΠΑ ποιας χώρα ισχύει) και η απεικόνιση στην περιοδική δήλωση? Επίσης σε περιπτώσεις Β2Β, τι γίνεται με Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και Ιντραστάτ?

Παρακαλούμε θερμά για την όσο το δυνατόν συντομότερη απάντηση σας.