Σύμφωνα με το ΓΕ ΕΦΚΑ 304941/18-11-2020 ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στους πίνακες κατάταξης τεκμαρτών ημερομισθίων ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές).

Επίσης το ανωτέρω έγγραφο αναφέρει ότι:

· «…ως σταθερές αποδοχές νοούνται οι συμφωνημένες…»

· «Τεκμήριο υπαγωγής …στις διατάξεις των Τ.Η. αποτελεί ο τρόπος αμοιβής τους…»

· «…θα πρέπει να αποδεικνύεται … ότι ο μισθωτός αμείβεται πράγματι με κυμαινόμενες αποδοχές. Σε διαφορετική περίπτωση … οι εισφορές υπολογίζονται στις πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές ή σε αυτές που προβλέπονται από τις οικείες συμβάσεις εργασίας, δηλαδή τον πραγματικό βασικό μισθό προσαυξανόμενο με τα προβλεπόμενα επιδόματα (ΣτΕ 998/89, 3160/89, 2551/91, 1150/95, κ.α.).»

1) Είναι ορθό το συμπέρασμα ότι αν στην σύμβαση εργασίας αναφέρεται ΡΗΤΑ ότι ο εργαζόμενος αμείβεται με σταθερές αποδοχές (οι οποίες δεν θα υπολείπονται της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) τότε η ασφάλιση του θα γίνει βάσει αυτών των αποδοχών και όχι της εκαστοτε τεκμαρτής ασφαλιστικής κλάσης;

2) Αν ένας μισθωτός, με ειδικότητα που αναφέρεται στους πίνακες κατάταξης Τ.Η., ασφαλίζεται βάσει συμφωνημένων αποδοχών και εργάζεται την νύχτα και την Κυριακή, δικαιούται τις αντίστοιχες προσαυξήσεις;

3) Τι γίνεται στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης; Σε παλαιότερη απάντηση σας ( Καλεργης Νικ. – 22/6/2021) είχατε αναφέρει ότι «…στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης (με μειωμένο δηλαδή ωράριο) η ασφάλιση του εργαζόμενου συνεχίζει να είναι με βάσει τα Τ.Η. ….». Γιατί διαχωρίζεται η μερική από την πλήρη απασχόληση ως προς την βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, από την στιγμή που και στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης οι αποδοχές είναι ομοίως συμφωνημένες;