Τουριστική Εταιρεία θα ανεγείρει νέο κτίσμα σε οικόπεδο της.

Εκδίδει νέα οικοδομική άδεια για την έκδοση της οποίας απαιτείται η προκαταβολή ενός ποσού για το ΙΚΑ. Ποιες εγγραφές πρέπει να γίνουν βάσει ΕΓΛΣ δεδομένου ότι είναι προκαταβολές ?

Με την έκδοση της οικοδομικής αδείας η εταιρεία προσλαμβάνει εργολάβο για την ανέγερση του κτίσματος.Η τουριστική εταιρεία είναι υπόχρεη για την καταβολή του ενσήμου ΑΠΔ και ΦΜΥ.

Τα έξοδα που προκύπτουν από την ΑΠΔ και ΦΜΥ αυτά μπορούν να θεωρηθούν ότι προσαυξάνουν τα πάγια της εταιρείας(κτιριακά)? Μπορείτε να μας προτείνει αναλυτικά τις εγγραφές βάσει ΕΓΛΣ?