Ψυκτικός με ατομική επιχείρηση εκδίδει τιμολόγια παροχής προς επιχειρήσεις. Αν αυτή η παροχή θεωρηθεί τεχνικό έργο πχ εγκατάσταση ενός ψυκτικού θαλάμου τότε υπάρχει παρακράτηση 3% από το 1ο ευρώ.

Αν όμως δεν είναι κάτι μόνιμο στο έδαφος ή γίνεται κάποια επισκευή και η αξία του τιμολογίου είναι άνω των 300 ευρώ τότε πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου 20%;

Στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1120/2014 στο πρώτο μέρος που αναλύει το άρθρο 64 του ν 4172/2013 στην αρχή αναφέρει τι θεωρείτε τεχνικό έργο,τι αμοιβές διοίκησης-οργάνωσης κλπ και κάνει την εξής αναφορά

Στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα. συνεχίζει μετα


Αντίθετα, διευκρινίζουμε ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί παρακράτησης οι αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές εκδίδουν εκκαθαρίσεις με τις αμοιβές των συνεργατών τους, προς τους συνεργάτες τους (ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με τον ν. 2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου.

Στο επόμενο άρθρο της ίδια εγκύκλιο προσδιορίζει το ποσοστό παρακράτησης των αμοιβών διοίκησης και παρόμοιων υπηρεσιών σε 20% και των τεχνικών σε 3%

Άρα αν το καταλαβαίνω καλά αν εκδίδεται τιμολόγιο παροχής προς επιχείρηση από τον ψυκτικό και θεωρείται τεχνικό έργο έχει 3%, αν δεν είναι τεχνικό έργο ή είναι επισκευή τότε δεν έχει καθόλου παρακράτηση ασχέτως του ποσού του τιμολογίου;

Το έχω καταλάβει καλά ή είναι λάθος το σκεπτικό μου;