Δεδομένα ερωτήματος:

1. ΑΕ μη εισηγμένη

2. Λογιστικό σχέδιο ΕΓΛΣ

2. Κέρδη εις νέον 2019 (υπολ. λογ. 42) €0,00

3. Κέρδη χρήσης μετά από φόρους κτλ 2020 - €400.000. Υπ. λογ. 42 31/12/2020 €400.000,00.

4. Γ.Σ. 2021 εγκρίνει αποτελέσματα 2020 και αποφασίζει ομόφωνα τη διανομή όλων των κερδών του 2020 προς το προσωπικό (ορισμένοι είναι και μέλη ΔΣ). Η εταιρεία δεν έχει καμία ρητή δέσμευση/υποχρέωση για την διανομή αυτή και είναι μια εξ ελευθεριότητας έκτακτη παροχή.

5. Με βάση την λογ. οδηγία αλλά κ γνωμοδοτήσεις ΣΛΟΤ (βλ. ιδίως ΣΛΟΤ 2075/30.09.2016) η εγγραφή θα γίνει στην χρήση του 2021 όταν εγκρίνεται η διανομή και θα περάσει στα αποτελέσματα του 2021 διότι είναι έξοδο - ομάδα 60.

6. Το ποσό της διανομής αν και καταχωρείται λογιστικά ως έξοδο αύτο δεν αναγνωρίζεται φορολογικά διότι είναι διανομή κερδών και όχι έξοδο/δαπάνη οπότε και στην δήλωση του Φ.Ε. 2021 θα αναμορφωθεί (βλ. πχ. Οδηγός Συμπλήρωσης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν) Φορολογικού Έτους 2020 κωδ. 455)
Ποσό φόρου που αντιστοιχεί € 88.000 με 22% συντελεστή Φ.Ε.

7. Έστω ότι το λογιστικό αποτέλεσμα προ φόρων κτλ 2021 είναι €0,00 και μετά φόρων είναι ζημιά -€88.000 η οποία θα πάει να μειώσει το υπόλοιπο του λογ. 42. Υπόλοιπο λογ. 42 31/12/2021 €312.000 (€400.000-€88.000).

Ερώτημα:
Με βάση τις διατάξεις του εμπορικού, λογιστικού και φορολογικού νόμου/δικαίου το ποσό των €312.000 που εμφανίζεται στο υπόλοιπο του λογ. 42 στις 31/12/2021 μπορεί να διανεμηθεί με απόφαση της Γ.Σ. το 2022 είτε ως α) μέρισμα στον μέτοχο ή β) πάλι στο προσωπικό ή με κάποιον συνδυασμό του α) & β).