Καλησπέρα,

Θα ήθελα να υποβάλλω το εξής ερώτημα:

Βάσει του Ν 4758/2020 άρθρου 40 (Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα_άρθρου 5Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)) θα ήθελα να σας υποβάλω το εξής ερώτημα:

Αν αλλοδαπός κάνει έναρξη στην Ελλάδα στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας θα πρέπει να συμβάλονται μόνο με Ελληνικές Εταιρίες ή μπορούν να παρέχουν και υπηρεσίες σε αλλοδαπά πρόσωπα; Η παροχή σε πρόσωπο αλλοδαπής ή η απουσία σύμβασης αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τις διατάξεις του 5Γ?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!