Σε επιχείρηση Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με απλογραφικά βιβλία χρησιμοποιείται κάποια ποσότητα καυσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας της : α) για την κίνηση βυτιοφόρου ΙΧΦ αυτοκινήτου της και β) για την θέρμανση της εγκατάστασής της. Για τις ποσότητες των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τους παραπάνω σκοπούς, μετά την αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου από το σύστημα εισροών-εκροών εκδίδεται ακυρωτικό στοιχείο και Δελτίο Αποστολής με τα στοιχεία της επιχείρησης και ως εκδότη και ως λήπτη.

1. Τι παραστατικό εσόδου πρέπει να εκδοθεί σε συνέχεια και σχετικά με το παραπάνω Δελτίο Αποστολής;

2. Ποιος λογαριασμός του λογιστικού σχεδίου πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη λογιστική εγγραφή;

3. Σε ποιο πεδίο του Ε3 θα καταχωρηθεί η καθαρή αξία;

4. Η αξία ΦΠΑ 24% θα συμπεριληφθεί στην περιοδική ΦΠΑ, κι αν ναι σε ποιόν κωδικό του εντύπου;

5. Ποιο είδος παραστατικού, ποια κατηγορία και ποιο πεδίο Ε3 θα επιλεγούν κατά τον χαρακτηρισμό του εσόδου στο myDATA;

6. Ποια κατηγορία και ποιο πεδίο Ε3 θα επιλεγούν κατά τον χαρακτηρισμό του εξόδου στο myDATA;

7. Με ποιόν τρόπο θα απεικονίσουμε στο myDATA την αφαίρεση της αξίας από τον λογαριασμό αγορών και την πρόσθεσή της σε λογαριασμό εξόδου;

Ευχαριστώ και παρακαλώ για την κατά το δυνατό σύντομη απάντησή σας.