Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Θα πρέπει να εκδίδουμε τα στοιχεία για τις ενοικιάσεις κατοικιών που διενεργούνται μέσω πλατφορμών;

Θα ήθελα να σας ρωτήσω πως πρέπει να εκδίδουμε τα στοιχεία για τις ενοικιάσεις κατοικιών που διενεργούνται μέσω πλατφορμών απο νομικό πρόσωπο΄?Σε αναμονή των ηλεκτρονικών βιβλίων πως θεωρείται ότι πρέπει να διευθετηθεί αυτό το θέμα?Κατά το παρελθόν δεν εκδίδαμε καμία απόδειξη αλλά καταχωρούσαμε ανα κράτηση το έσοδο στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ και στη συνέχεια στα βιβλία μας.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
1. Ιστορικό (ΚΒΣ)

Κατά το χρόνο ισχύος του ΚΒΣ/ΚΦΑ [(έως την αντικατάστασή τους με τα ΕΛΠ (και την κατάργηση των διατάξεων και των εφαρμοστικών τους αποφάσεων)] με την εγκ. 3/1992 είχε γίνει δεκτό ότι «για την είσπραξη ενοικίων και προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα στις συναλλαγές μπορεί να εκδίδεται απόδειξη είσπραξης (αθεώρητη)».

 

2. ΕΛΠ

Στις ισχύουσες διατάξεις (ΕΛΠ) δεν υπάρχει κάποια αναφορά για την έκδοση (ή μη) απόδειξης (και παρεπόμενα για το χρόνο έκδοσης της ή/και για το χρόνο "λογιστικοποίησης" του εσόδου). Οπότε το θέμα θεωρούμε ότι εξετάζεται στη βάση των γενικών αρχών των ΕΛΠ. Οι σκέψεις μας είναι :

 

2.1  για το "στοιχείο"

α) Δεν μπορεί να εκδοθεί "απόδειξη λιανικής συναλλαγής" του άρθρου 12 ή "τιμολόγιο"  του άρθρου 8 του Ν.4308/2014, εφόσον δεν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών αλλά για εκμίσθωση ακινήτου χωρίς παροχή συναφών με την διαμονή υπηρεσιών [ήτοι με αποξένωση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή από το ακίνητο (πράξη εκτός πεδίου Φ.Π.Α.)].

β) Μπορεί να εκδοθεί απόδειξη (είσπραξης) ενοικίου (εκμίσθωσης ακινήτου), όπου εκτός από τα στοιχεία της εταιρείας (εκμεταλλευτή του ακινήτου) θα αναφέρονται (•) τα στοιχεία του μισθωτή, (•) το συγκεκριμένο ακίνητο, (•) η συμφωνηθείσα διάρκεια, και (•) το συμφωνηθέν τίμημα και ο τρόπος πληρωμής λ.χ. είσπραξη με μετρητά ή με κατάθεση στον υπ΄ αριθμ …. λογαριασμό της εταιρείας την … (ημερομηνία) ή ότι άλλο (λ.χ. κατάθεση από την πλατφόρμα …. ). Η απόδειξη αυτή θα είναι προφανώς σε συνάφεια με τη δήλωση που υποβάλλεται (στο taxis) για τις εκμισθώσεις στα πλαίσια της οικονομίας διαμοιρασμού.

γ) Η έκδοση απόδειξης (είσπραξης) ενοικίου (εκμίσθωσης ακινήτου) είναι αναγκαία για τις περιπτώσεις είσπραξης του μισθώματος σε μετρητά. 

Για τις περιπτώσεις είσπραξης του τιμήματος μέσω τράπεζας μπορεί να ειπωθεί ότι η τεκμηρίωση μπορεί να είναι από άλλα στοιχεία όπως της επικοινωνίας των μερών, της δήλωσης εκμίσθωσης στο taxis, και, της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας (εφόσον διακριβώνεται ποιος είναι ο καταθέτης για να συνδέεται με την δήλωση του taxis). Περαιτέρω μπορεί να ειπωθεί ότι τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να καλύπτουν τον εκμισθωτή, οι ανάγκες όμως του μισθωτή να επιβάλλουν την έκδοσης της απόδειξης είσπραξης ενοικίου (εκμίσθωσης ακινήτου).

δ) Κάθε οντότητα μπορεί επί του πραγματικού να αξιολογήσει την παρ. 5 και την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.4308/2014 :

• (παρ. 5) : «Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά α­ναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος.»,

• (παρ. 7) : «Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για: α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους. β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής.».

 

2.2 Χρόνος έκδοσης του "στοιχείου"

α) Για την περίπτωση της συναλλαγής με μετρητά ο χρόνος έκδοσης της απόδειξης (είσπραξης) ενοικίου (εκμίσθωσης ακινήτου) είναι προφανώς ο χρόνος της είσπραξης.

β) Για την περίπτωση της συναλλαγής με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας γνώμη μας είναι η απόδειξη (είσπραξης) ενοικίου (εκμίσθωσης ακινήτου) να εκδίδεται εντός του ίδιου μήνα με την είσπραξη. Στο περιεχόμενό δε της απόδειξης να αναφέρεται σαφώς το γεγονός της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό (επωνυμία τράπεζας, αρ. λογαριασμού, ημερ. κατάθεσης και ότι κρίνεται επί του πραγματικού αναγκαίο).

 

2.3 Καταχώρηση του εσόδου

α) Θεωρούμε ότι η λογιστικοποίηση του εσόδου για τις εκμισθώσεις στα πλαίσια της οικονομίας διαμοιρασμού θα πρέπει να γίνεται με ημερομηνία αυτή της αναχώρησης του μισθωτή. Και τούτο διότι η είσπραξη μπορεί να προηγείται χρονικά (δλδ προκαταβολή) ή/και να υπάρχει όρος ακύρωσης (και επιστροφής του τιμήματος) ή/και εντέλει να μην πραγματοποιηθεί η διαμονή και το ποσό που εισπράχθηκε (ή μέρος αυτού αν ένα τμήμα επιστρέφεται) να θεωρηθεί ποινική ρήτρα (και εδώ θα πρέπει να λυθεί και το θέμα αν είναι αποζημίωση με χαρτόσημο ή ποινική ρήτρα χωρίς χαρτόσημο). Η λογιστικοποίηση θα γίνεται με λογιστικό σημείωμα.

α.1) Για τις αστικές μισθώσεις θεωρούμε ότι η λογιστικοποίηση του εσόδου μπορεί να γίνεται την τελευταία  ημέρα της περιόδου όπως αυτή (η περίοδος) αναφέρεται στο συμφωνητικό.  

α.2) Εναλλακτικά των παραπάνω μπορεί η επιχείρηση, με τα πραγματικά της δεδομένα και εφόσον το θεωρεί ασφαλές, να λογιστικοποιεί το έσοδο με την είσπραξη (λ.χ. είσπραξη την 5/12 για μίσθωμα περιόδου 1/12- 31/12).

β) Γεγονός είναι ότι για τις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής δεν εισπράττει το ενοίκιο (για τις αστικές μισθώσεις κατοικίας κ.λπ.), θεωρούμε ότι η λογιστικοποίηση μπορεί να γίνει έως το τέλος του φορολογικού έτους.

 

2.4 Συνδυασμοί

Επί του πραγματικού μπορεί να συμβούν πολλές περιπτώσεις [(προκαταβολές, αποχωρήσεις, ακυρώσεις, αδυναμία του μισθωτή να καταβάλλει το τίμημα (για αστικές μισθώσεις)]. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει τα πραγματικά της δεδομένα, ώστε να προσαρμόσει τα στοιχεία της στα πλαίσια στα οποία κινείται.

 

3. My data 

Στις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της ΑΑΔΕ για το mydata αναφέρεται:

55. Ε Σε ποιες περιπτώσεις ενοικίων διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε 2.1 Τιμολόγιο Παροχής, 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο - Έξοδο;

 

Α Ο Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο Εκδότης και ο Λήπτης είναι Επιχειρήσεις και η συναλλαγή δεν έχει ΦΠΑ.

Αντίθετα όταν η συναλλαγή έχει ΦΠΑ εκδίδεται τιμολόγιο με διαβίβαση είτε μέσω Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε μέσω 2.1 Τιμολόγιο Παροχής.

Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 8.1 είναι η είσπραξη ενοικίου χωρίς ΦΠΑ είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση ο Εκδότης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού και για τον ίδιο και για τον Λήπτη.

Ο Τύπος Παραστατικού 16.1. Ενοίκιο – Έξοδο ανήκει στην κατηγορία Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ιδιώτης (μη υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων) και ο Λήπτης είναι Επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 16.1 είναι η είσπραξη ενοικίου είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση μόνο ο Λήπτης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού. Το παραπάνω αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή.

Σε κάθε περίπτωση δεν διαβιβάζεται ταυτόχρονα και Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο και ο Τύπος Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο – Έσοδο από το Λήπτη, διότι θα έχουμε για την ίδια συναλλαγή δύο Τύπους Παραστατικών με διπλή ενημέρωση εξόδων για το Λήπτη. Στις περιπτώσεις Τύπων Παραστατικών 8.1 και 16.1 η Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση διαβίβασής δημιουργεί δικούς της Α/Α παραστατικού με διαδοχική αύξουσα αρίθμηση και στη Σειρά επιλέγει μηδέν στην περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται.

 

Σημειώνουμε μετά τα προεκετεθέντα, το έσοδο και το έξοδο καταχωρούνται σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμενου και όχι σε ταμειακή βάση. Η λογιστικοποίηση του εσόδου και του εξόδου κατά το παρελθόν μπορούσε να γίνει με εγγραφές, ανεξάρτητα από την είσπραξη / πληρωμή. Όσον αφορά τη φορολογική αναγνώριση του εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4172/2013, αυτή πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που γίνεται με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Τίθεται λοιπόν το θέμα στα ηλεκτρονικά βιβλία κατά πόσο γίνεται ανάλογη καταχώριση με την είπραξη / πληρωμή ή στη βάση του δεδουλευμένου. Άποψή μας είναι ότι γίνεται στη βάση του δεδουλευμένου, καθώς τα ηλεκτρονικά βιβλία δεν έχουν σκοπό να μεταβάλλουν τις λογιστικές και φορολογικές διατάξεις, αλλά να τις αποτυπώσουν στη σχετική πλατφόρμα.

1.Θα ήθελα να μου διευκρινήσετε εαν πρέπει να ανεβάζω(my data) τις αποδείξεις είσπραξης των ενοικίων που εισπράτει η εταιρεία συγκεντρωτικά, μέσα στις επόμενες 20 μέρες,απο τον μήνα που αφορούν,εφόσον πρόκειται για ιδώτες πελάτες ή μια-μια?
2.Αν ο πελάτης είναι επιτηδευματίας πρέπει να εκδώσω τιμολόγιο για την ενοικίαση των χώρων,(χωρίς καμμία άλλη παροχή)για να μπορέσει να αντικρυσθεί ?
3.Τα έσοδα των ενοικίων πηγαίνουν στον κωδικό 312 του ΦΠΑ?(Η επιχείρηση έχει αποκλειστικά έσοδα και έξοδα που αφορούν ενοικιάσεις σε πλατφόρμες)?
4.Υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τον εκμισθωτή αν ο ιδώτης πελάτης επιθυμεί να καταβάλλει το τίμημα σε μετρητά?
1. Σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 της Α.1138/2020, εκτός των άλλων, οι υπόχρεοι διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ΄ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και τα δεδομένα των παραστατικών που εκδίδονται για την τεκμηρίωση της είσπραξης/πληρωμής ενοικίου.

2. Στο άρθρο 7 της Α.1138/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρεται:
«ζ) Από την 01/04/2021 τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων της παρούσας που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

η) Έως την 31/10/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2021 έως και την 31/03/2021, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31/03/2021, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το λήπτη από 01/11/2021 έως και 30/11/2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31/12/2021. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.

θ) Έως την 30/11/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2021 έως και την 31/03/2021, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α΄ ανωτέρω. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.».

 

2. Στην ΠΟΛ. 1059/2018 αναφέρεται:

«Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού προσωπικού και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών.

Η απλή παροχή κλινοσκεπασμάτων δεν θεωρείται ως πρόσθετη παροχή υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω, συνεπώς δεν ασκεί επιρροή στην απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Ομοίως, το γεγονός ότι στην αξία του μισθώματος περιλαμβάνονται και λοιπές παροχές κοινής ωφέλειας, όπως το ηλ. ρεύμα, η ύδρευση, η τηλεφωνία, το ίντερνετ και οι κοινόχρηστες δαπάνες, που ως χρεώσεις επιβαρύνουν τον εκμισθωτή και στη συνέχεια μετακυλίονται στον μισθωτή, δεν αποτελεί πρόσθετη παροχή υπηρεσιών κατά την ανωτέρω έννοια και συνεπώς επίσης δεν επηρεάζεται η εφαρμογή της απαλλαγής. Αυτονόητο είναι ότι στο πλαίσιο αυτό δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβαρύνει τις ανωτέρω δαπάνες του εκμισθωτή ή άλλες που αφορούν στο ακίνητο (όπως για εργασίες επισκευής ή συντήρησης του ακινήτου).».

 

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.3842/2010 ορίζεται:
«Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά».

 

4. Με βάση τα παραπάνω, για τα ερωτήματα που αναφέρετε, κατά την άποψη μας:

- οι λιανικές που εκδίδονται από 1/4/2021 και μετά, διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα. Η διαβίβαση γίνεται με βάση τους χρόνους που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της Α.1138/2020, ανάλογα με τον τρόπο διαβίβασης.

- στην περίπτωση που ο πελάτης είναι επιτηδευματίας, όπως αναφέραμε και στην πρώτη δημοσίευση, δεν εκδίδεται τιμολόγιο εφόσον δεν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών αλλά για εκμίσθωση ακινήτου χωρίς παροχή συναφών με την διαμονή υπηρεσιών [ήτοι με αποξένωση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή από το ακίνητο (πράξη εκτός πεδίου Φ.Π.Α.)].

Στην περίπτωση αυτή, η διαβίβαση των δεδομένων στην ΑΑΔΕ γίνεται με τύπο παραστατικού 8.1 Ενοίκιο – Έσοδο. Το παραστατικό αυτό, ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο Εκδότης και ο Λήπτης είναι Επιχειρήσεις και η συναλλαγή δεν έχει ΦΠΑ.

- οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα) απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβαρύνει τις δαπάνες του εκμισθωτή ή άλλες που αφορούν στο ακίνητο (όπως ηλ. ρεύμα, ύδρευση, τηλεφωνία, ίντερνετ, κοινόχρηστες δαπάνες και εργασίες επισκευής ή συντήρησης του ακινήτου).

Κατά την άποψη μας, αναγράφονται στον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ. Στις σχετικές οδηγίες της ΠΟΛ.1082/2015, όπου αναφέρονται τα ποσά που αφαιρούνται, δεν περιλαμβάνονται τα ποσά από μισθώσεις.

- Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.3842/2010 τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Η περίπτωση που αναφέρεστε δεν αποτελεί παροχή υπηρεσιών (εφόσον δεν παρέχονται συναφείς με τη διαμονή υπηρεσίες). Ωστόσο, προτείνουμε στην περίπτωση ιδιώτη πελάτη, εφόσον το ποσό του τιμήματος που θα καταβάλλει είναι μεγαλύτερο των 500 ευρώ, να εξοφλείται με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Ανάμεσα σε επιτηδευματίες όπως αναφέρεται,( η διαβίβαση των δεδομένων στην ΑΑΔΕ γίνεται με τύπο παραστατικού 8.1 Ενοίκιο – Έσοδο. Το παραστατικό αυτό, ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο Εκδότης και ο Λήπτης είναι Επιχειρήσεις και η συναλλαγή δεν έχει ΦΠΑ).Οταν εκδότης είναι εταιρεία και ο λήπτης ιδιώτης με τι κωδικοποίηση θα στείλουμε στα mh data?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΥΓ. ΤΟ 16.1 αναφέρεται σε έξοδο της επιχείρησης.
Στις συχνές ερωτήσεις απαντήσεις «Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά θέματα» ενημέρωση στις 17/11/2020 αναφέρεται:

«Σε ποιες περιπτώσεις ενοικίων διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε 2.1 Τιμολόγιο Παροχής, 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο - Έξοδο;

Ο Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο Εκδότης και ο Λήπτης είναι Επιχειρήσεις και η συναλλαγή δεν έχει ΦΠΑ. Αντίθετα όταν η συναλλαγή έχει ΦΠΑ εκδίδεται τιμολόγιο με διαβίβαση είτε μέσω Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε μέσω 2.1 Τιμολόγιο Παροχής. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 8.1 είναι η είσπραξη ενοικίου χωρίς ΦΠΑ είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση ο Εκδότης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού και για τον ίδιο και για το Λήπτη.

Ο Τύπος Παραστατικού 16.1. Ενοίκιο – Έξοδο ανήκει στην κατηγορία Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ιδιώτης (μη υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων) και ο Λήπτης είναι Επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 16.1 είναι η είσπραξη ενοικίου είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας.

Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση μόνο ο Λήπτης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού. Το παραπάνω αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή.

Σε κάθε περίπτωση δεν διαβιβάζεται ταυτόχρονα και Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο και ο Τύπος Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο – Έσοδο από το Λήπτη, διότι θα έχουμε για την ίδια συναλλαγή δύο Τύπους Παραστατικών με διπλή ενημέρωση εξόδων για το Λήπτη.

Στις περιπτώσεις Τύπων Παραστατικών 8.1 και 16.1 η Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση διαβίβασής δημιουργεί δικούς της Α/Α παραστατικού με διαδοχική αύξουσα αρίθμηση και στη Σειρά επιλέγει μηδέν στην περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται.».

 

Παρόλο που αναφέρεται ότι το παραστατικό 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο Εκδότης και ο Λήπτης είναι Επιχειρήσεις και η συναλλαγή δεν έχει ΦΠΑ, με τα έως τώρα δεδομένα αυτό θα χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο λήπτης είναι ιδιώτης.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης