Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Διαχείριση μον. ΙΚΕ από κάτοικο αλλοδαπής

Σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ με μοναδικό εταίρο νομικό πρόσωπο αλλοδαπής (του Η.Β.) δύναται να διοριστεί διαχεριστής ένας φορολογικός κάτοικος της αλλοδαπής (του Η.Β.) αφού εκδώσει ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχει ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο;

Αν ναι, δεδομένου ότι δεν λαμβάνει καμία αμοιβή και δεν έχει καμία άλλη ιδιότητα (δεν υπάρχει καν φυσική παρουσία στην Ελλάδα) υπόκειται υποχρεωτικά σε ασφάλιση στον ΕΦΚΑ χωρίς εξαιρέσεις ή δεδομένου ότι λαμβάνει εισόδημα από εταιρεία του Η.Β.δύναται να εξαιρεθεί με την προσκόμιση του εντύπου Α1 στον ΕΦΚΑ;

Αν όχι, η μόνη εναλλακτική για την αλλοδαπή εταιρεία-μοναδική εταίρο για να ορίσει διαχειριστή είναι δια πληρεξουσίου της σε κάτοικο ημεδαπής;

Ευχαριστώ για το χρόνο σας
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. του N. 4072/2012, την ΙΚΕ διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή τρίτος (μη εταίρος). Η διαχείριση της ΙΚΕ μπορεί να είναι είτε η νόμιμη, είτε να ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, είτε καταστατική. Συγκεκριμένα:

α. Νόμιμη διαχείριση. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό (ή αν δεν ορίζεται τίποτε στο καταστατικό), οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή, σε περίπτωση μονοπρόσωπης ΙΚΕ, από το μοναδικό εταίρο. Σε περίπτωση ύπαρξης εταίρου που είναι νομικό πρόσωπο, τότε αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να ορίσει για λογαριασμό του ένα φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής.

β. Στη διαχείριση με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δεν ορίζεται κανένας διαχειριστής με το καταστατικό, καθώς αυτοί θα οριστούν μετά τη σύσταση και κατόπιν της απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων. Με την εν λόγω απόφαση μπορούν να οριστούν διαχειριστές ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, εταίροι ή τρίτοι (μη εταίροι). Έως ότου πραγματοποιηθεί ο διορισμός του διαχειριστή ισχύει η νόμιμη διαχείριση που περιεγράφηκε παραπάνω.

γ. Καταστατική διαχείριση. Στην καταστατική διαχείριση, που αποτελεί και τη συνηθέστερη επιλογή, οι διαχειριστές ορίζονται στο καταστατικό για ορισμένο, ή για αόριστο χρόνο και αναφέρεται για τον καθένα ξεχωριστά αν ενεργεί από κοινού, ή μεμονωμένα. Η διαχείριση μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, εταίρους ή τρίτους (μη εταίρους).

Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό της εταιρείας, η ανάκληση και ο διορισμός νέου διαχειριστή γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σε περίπτωση δε μονοπρόσωπης ΙΚΕ με απόφαση του μοναδικού εταίρου ο οποίος ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης.

Ο διαχειριστής της ΙΚΕ μπορεί να είναι είτε φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, είτε φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, ο οποίος όμως έχει υποχρέωση λήψης Α.Φ.Μ.

Ειδικότερα,  σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με την φορολογική κατοικία, ορίζεται ότι:

«. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:

α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς του… (Όπως η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12-12-2019) και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 66 ισχύει από και μετά.).

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό. (Όπως η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12-12-2019) και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 66 ισχύει από 12/12/2019 και μετά.).

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την με αριθμό 1445/2016 απόφαση του ΣτΕ, ορίζεται ότι:

«Προκειμένου να κριθεί εάν ένα φυσικό πρόσωπο έχει (ή πολλά μάλλον μεταβάλλει την επί μακρόν διατηρούμενη από αυτό) κατοικία, πρέπει να συνεκτιμώνται όλα τα πρόσφορα στοιχεία,  όπως ιδίως η ύπαρξη στέγης, η φυσική παρουσία του ίδιου, των μελών της οικογένειάς του (στην οποία δεν περιλαμβάνονται μόνον ο ή η σύζυγος και τα τέκνα αυτού), ο τόπος άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ο τόπος των περιουσιακών συμφερόντων, ο τόπος των διοικητικών δεσμών με τις δημόσιες αρχές και φορείς (ασφαλιστικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς), ο τόπος ανάπτυξης πολιτικών, πολιτισμικών ή άλλων δραστηριοτήτων. Συνεπώς, για τη θεμελίωση της προαναφερόμενης φορολογικής υποχρέωσης ενός φυσικού προσώπου, η φορολογική αρχή πρέπει να προβαίνει σε ειδικώς αιτιολογημένη κρίση αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα, φέρουσα κατ’ αρχήν και το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν, επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, την ύπαρξή της.».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την με αριθμό 1445/19.7.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε ότι «Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος το πρόσωπο που μόνο κατέχει ακίνητο στην Ελλάδα ή διατηρεί στην Ελλάδα τραπεζικούς λογαριασμούς ή συμμετέχει στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση ημεδαπών εταιρειών στην Ελλάδα. Εφόσον προσκομισθούν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι ο φορολογούμενος διαμένει σε μόνιμη και σταθερή βάση στην αλλοδαπή (π.χ. μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας) και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας τότε πρέπει να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής». (Όμοια και ΠΟΛ. 1260/19.12.2014).

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρούμε ότι:

    Δεν απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία, διαχειριστής μονοπρόσωπης ΙΚΕ να είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.  Ο αλλοδαπός φορολογικός κάτοικος μπορεί να είναι διαχειριστής της Ι.Κ.Ε., θα λάβει δε Ελληνικό Α.Φ.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ. και της με αριθμό ΠΟΛ. 1006/10.2.2014 εγκυκλίου διαταγής με θέμα «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας».  Περαιτέρω, εφόσον υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη, ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση.

Ευχαριστούμε για την απάντηση.

Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σχετικά με την απαλλαγή ασφάλισης στον ΕΦΚΑ;

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης